Baza wiedzy

Wymagania prawne realizowane przez chemIQ

l.p. Wymaganie Akt prawny Nr art. Realizacja w chemIQ
1 Posiadanie dostępu kart charakterystyki Rozporządzenie REACH Art. 31 aktualizowany rejestr kart
2 Posiadanie wykazu materiałów chemicznych Kodeks Pracy Art. 221 Wykaz mieszanin z dostępem do wielu funkcji
3 Udostępnianie informacji o ryzykach dot. substancji chemicznych Rozporządzenie REACH Art. 35 Możliwość generowanie dowolnych zestawień po dowolnych kryteriach (np. miejsca użycia, zwroty H, CMR…)
4 Stosowanie środków ochrony indywidualnej Kodeks Pracy Art. 221 Dostęp do informacji o zalecanych ŚOI np. w automatycznym skrócie karty charakterystyki
5 Analiza ryzyk dot. materiałów chemicznych Rozporządzenie w sprawie BHP związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych §2-3 Algorytm wyliczający współczynnik ORCH oraz matryca do jego wizualizacji
6 Klasyfikacja zakładów w zakresie ryzyka wystąpienia poważnej awarii (SEVESO) Prawo Ochrony Środowiska Art. 248 Moduł wyliczający na bieżąco współczynniki dla ZZR/ZDR
7 Ograniczenia w zakresie substancji SVHC Rozporządzenie REACH Art. 31 (określa obowiązek dostarczania kart dla konkretnej zaw. SVHC w mieszaninie) Aktualizowany w chemIQ wykaz SVHC porównujący wszystkie substancje w bazie
8 Ograniczenia w zakresie substancji REACH XIV i REACH XVII Rozporządzenie REACH Załącznik XIV i XVII Aktualizowany w chemIQ wykaz z załączników REACH porównujący wszystkie substancje w bazie
8 Ocena ryzyka (chemicznego) Rozporządzenie w sprawie BHP związanej w miejscu pracy czynników chemicznych §2-3 Algorytm wyliczający współczynnik ORCH oraz matryca do jego wizualizacji
9 Wyliczenia do sprawozdań KOBIZE Ustawa o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji Art. 7 Moduł wyliczający poziomy emisji lotnych związków oraz klasyfikujący wszystkie substancje według klas KOBIZE
10 Wyliczenia emisji do opłat za korzystanie ze środowiska Prawo Ochrony Środowiska Art. 273, 285 Moduł wyliczający poziomy emisji lotnych związków oraz klasyfikujący wszystkie substancje według klas opłat
11 Etykietowanie opakowań zastępczych Rozporządzenie CLP Art. 17 Kreator etykiet zgodnych z wymaganiami CLP
12 Informowanie / sprawozdawczość dot. substancjach CMR Rozporządzenie w sprawie substancji chemicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym   Klasyfikacja mieszanin i substancji według kategorii CMR
14 Posiadanie procedury dopuszczenia mieszaniny do stosowania Standardy ISO, BMP   Konfigurowalna procedura zatwierdzania mieszanin przez poszczególne działy / użytkowników
15 Wyliczenia LZO do sprawozdań GUS Ustawa o statystyce publicznej   Automatyczna klasyfikacja substancji zawartych w mieszaninach do poszczególnych grup